Mgr.Zdravomila Barthová

10.10.2017 09:43

 

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Granada, Španielsko

Inštitúcia: Instituto Mediterráneo Sol

Názov kurzu: Kurz pre učiteľov španielčiny ako druhého cudzieho jazyka

Termín: 21.8.2017 – 25.8.2017

Počet zúčastnených: všeobecná časť – 2 účastníci, metodicko-didaktická časť – 3 účastníci

 

  Všeobecná časť kurzu, ktorý som absolvovala, sa zameriavala na sociologické a kultúrne aspekty interkultúrnej komunikácie, na jej význam v medzinárodnom prostredí. Poznatky interkultúrnej komunikácie sú nevyhnutné pre život v multikultúrnej spoločnosti, pretože nás nútia zaujať kritický postoj k stereotypom o iných národoch, krajinách, rasách či etnikách a pomáhajú prehĺbiť porozumenie rôznym kultúrnym spoločenstvám. Túto úlohu preberáme vo veľkej miere aj my – učitelia cudzích jazykov. Aj keď je výuka cudzieho jazyka predovšetkým osvojením si základných jazykových zručností, bez pochopenia základov interkultúrnej komunikácie by nemohla úplne plniť svoj cieľ –  zrozumiteľné pochopenie a tlmočenie jazykového posolstva – bez nedorozumení zapríčinenými inými zákonmi mimojazykovej i neverbálnej komunikácie.

   V tejto časti kurzu sme diskutovali o rôznych spoločenských a kultúrnych aspektoch súčasnej španielskej spoločnosti, o histórii Španielska, najmä o ére Frankovej diktatúry a jej reflexie v súčasnosti. Rozoberali sme  osobnosť a dielo významného španielskeho básnika Federica García Lorcu, narodeného v Granade a jeho prepojenie s inými osobnosťami španielskej avantgardy. Venovali sme sa aj krátkej analýze významných diel španielskej kinematografie, ktoré reflektujú problémy španielskej spoločnosti.

  Súčasťou kurzu bola komparácia spoločenského a historického vývoja v Španielsku a v krajinách, kde žili, alebo žijú účastníci kurzu. Boli sme konfrontovaní s rôznymi stereotypmi, cez ktoré sa vnímalo a stále vníma Španielsko.

  Oceňujem sofistikované a originálne prepojenie všetkých tém v rámci interkultúrneho kontextu kurzu, výber príspevkov zo všetkých oblastí života španielskej spoločnosti – politika, kultúra, umenie, bežný život, ktorý mi poskytol inšpiratívny náhľad do zložitej reality španielskej spoločnosti a pochopenie jej mnohorakých odtienkov. Je skutočným umením, ak v takejto zložitej téme dokáže lektor využiť i aplikovanú gramatiku.

 

  Na metodicko-didaktickej časti kurzu sa zúčastnili i dve začínajúce španielske učiteľky, ktoré v Instituto Mediterráneo Sol absolvovali prax a ktoré budú pôsobiť ako lektorky španielskeho jazyka pre cudzincov. Venovali sme sa analýze vybraných metodicko-didaktických problémov, plánovaniu vyučovacích hodín, problematike integrovaných žiakov, rozboru problémov na výuke druhého cudzieho jazyka spôsobenými vplyvom interferencie, hovorili sme o špecifikách našich školských systémov, rozoberali sme vhodné aktivity, ktoré odbúravajú stereotypy našich študentov, porovnávali sme vybrané učebnice. Boli mi poskytnuté viaceré zdroje pre aktivity, ktorými môžem obohatiť svoje hodiny a motivovať mojich žiakov. Diskutovali sme aj o využití informačných technológií.

 

  V rámci záverečného výstupu som dostala za úlohu pripraviť hodinu slovenského jazyka pre španielskych kolegov z jazykovej školy. Naučila som ich základné konverzačné frázy, vysvetlila som im systém nášho jazyka, objasnila som im hlavné rozdiely v mimojazykovej komunikácii. Zaujímali sa o problematiku stereotypov o Slovensku, Slovákoch a o región strednej a východnej Európy. Súčasťou mojej hodiny bola i prezentácia pamätihodností, kultúry a histórie Slovenska. Hodnotím svoju záverečnú úlohu ako veľkú výzvu a veľmi zaujímavú skúsenosť.

 

  V rámci kurzu sme absolvovali dve večerné prechádzky po Granade, ktorá je jedným z najkrajších miest Španielska. Spoznali sme historické centrum Albaicín, v individuálnom programe i arabskú pevnosť Alhambra, centrum flamenca – Sacromonte a navštívili sme i divadelné predstavenie v nádhernom prostredí nočnej Alhambry.

 

  Jazyková škola mi poskytla priateľskú, nenútenú, podporujúcu a  rešpektujúcu atmosféru a stala sa mojim španielskym jazykovým domovom. Veľká vďaka patrí mojim španielskym kolegom.

 

  Ďakujem za možnosť vycestovať do inšpiratívneho a motivujúceho prostredia všetkým organizátorom na Slovensku a projektu Erasmus.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Granada Lorca obrázky Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Granada Lorca obrázky