Eva Karlubíková

10.10.2017 10:22

Správa z mobility Erasmus +

 

Miesto konania:

Portsmouth, Spojené Kráľovstvo

 

Inštitúcia :

International Study Programmes, Cheltenham

 

Názov kurzu:

 

C.L.I.L.  – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING -

SCIENCE, MATHS & TECHNICAL SUBJECTS

Termín :

25.6.-7.7. 2017

Počet zúčastnených :

19 učiteľov (Nemecko, Poľsko, Španielsko, Holandsko, Francúzsko, Česko, Taliansko)

 

Program kurzu:

Praktické skúsenosti a metodológia vyučovania matematiky, prírodovedných a technických predmetov bilingválne.

 

 

Počas kurzu som absolvovala prednášky a praktické cvičenia o princípoch a využívaní metódy CLIL pri vyučovaní prírodovedných predmetov s expertmi s mnohoročnými skúsenosťami s prípravou európskych učiteľov Dr. Dianou Hicksovou a Grahamom Workmanom.  V rámci kurzu sme sa s ďalšími kolegami naučili pripravovať bilingválne zadania podľa konkrétnych učebných plánov. Vytvorené materiály sme vzájomne porovnávali a hodnotili. Využili sme rôzne metódy ako listenig with key words, ABC dictation, 10 words expressions, dictogloss, travel game, collocation quiz, odd one out, jigsaw reading activity a ďalšie.

Vysvetlili nám systém vzdelávania vo Veľkej Británii, testovanie študentov, princíp a rozsah záverečných skúšok, pozitíva aj negatíva systému.

V rámci kurzu som navštívila dve stredné školy v Croftone a Petersfielde a mala som možnosť pozorovať vyučovanie na hodinách chémie, biológie a fyziky. Veľmi cenné boli rozhovory s učiteľmi počas prestávok ako aj výmena skúseností s kolegami z rôznych krajín.

Obohatením boli sprievodné aktivity, návšteva prírodovedného a vedeckého múzea v Londýne, prehliadka prístavného mesta Portsmouth so sprievodcom a výlet na ostrov Wight.

Ubytovanie v dvoch rodinách mi poskytlo veľa možností spoznať anglický životný štýl, spoznať nových ľudí a získať nové skúsenosti nielen v profesionálnom ale aj osobnom živote.