Blog

10.10.2017 10:23

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Dublin

Inštitúcia: Alpha College

Názov kurzu: CLIL Theory + Practice

Termín: 14.8.-25.8. 2017


Program kurzu, ktorý som absolvovala v Alpha College sa zameriaval na metodiku CLIL, od nácviku počúvacích schopností, čítania s porozumením, po gramatické aspekty anglického jazyka a osvojovania si slovnej zásoby. Vyučujúci sa snažili hodiny urobiť čo najviac praktické, aby si účastníci odniesli z kurzu inšpirácie pre vlastnú výučbu.

Kurz považujem za zaujímavý, škola sa nám postarala aj o program popoludní. Mohli sme si zvoliť športové aktivity a spoznať najznámejšie kultúrne pamiatky v okolí.

Ubytovanie hodnotím nadpriemerne, rodina sa o mňa postarala, vyhovela mi ohľadne stravovacích požiadaviek a pomohla mi aklimatizovať sa v novom prostredí. Osobne som nebola spokojná s faktom, že ostatní 7 učitelia boli z rovnakej školy a ich úroveň Anglického jazyka bola veľmi nízka, čo malo rušivý efekt na priebeh kurzu a tým pádom sme nenapredovali ako sme mohli.

 

 

 

10.10.2017 10:22

Správa z mobility Erasmus +

 

Miesto konania:

Portsmouth, Spojené Kráľovstvo

 

Inštitúcia :

International Study Programmes, Cheltenham

 

Názov kurzu:

 

C.L.I.L.  – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING -

SCIENCE, MATHS & TECHNICAL SUBJECTS

Termín :

25.6.-7.7. 2017

Počet zúčastnených :

19 učiteľov (Nemecko, Poľsko, Španielsko, Holandsko, Francúzsko, Česko, Taliansko)

 

Program kurzu:

Praktické skúsenosti a metodológia vyučovania matematiky, prírodovedných a technických predmetov bilingválne.

 

 

Počas kurzu som absolvovala prednášky a praktické cvičenia o princípoch a využívaní metódy CLIL pri vyučovaní prírodovedných predmetov s expertmi s mnohoročnými skúsenosťami s prípravou európskych učiteľov Dr. Dianou Hicksovou a Grahamom Workmanom.  V rámci kurzu sme sa s ďalšími kolegami naučili pripravovať bilingválne zadania podľa konkrétnych učebných plánov. Vytvorené materiály sme vzájomne porovnávali a hodnotili. Využili sme rôzne metódy ako listenig with key words, ABC dictation, 10 words expressions, dictogloss, travel game, collocation quiz, odd one out, jigsaw reading activity a ďalšie.

Vysvetlili nám systém vzdelávania vo Veľkej Británii, testovanie študentov, princíp a rozsah záverečných skúšok, pozitíva aj negatíva systému.

V rámci kurzu som navštívila dve stredné školy v Croftone a Petersfielde a mala som možnosť pozorovať vyučovanie na hodinách chémie, biológie a fyziky. Veľmi cenné boli rozhovory s učiteľmi počas prestávok ako aj výmena skúseností s kolegami z rôznych krajín.

Obohatením boli sprievodné aktivity, návšteva prírodovedného a vedeckého múzea v Londýne, prehliadka prístavného mesta Portsmouth so sprievodcom a výlet na ostrov Wight.

Ubytovanie v dvoch rodinách mi poskytlo veľa možností spoznať anglický životný štýl, spoznať nových ľudí a získať nové skúsenosti nielen v profesionálnom ale aj osobnom živote.

 

10.10.2017 10:21

 

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Norwich, Spojené Kráľovstvo

Inštitúcia: NILE, Norwich

N á zov kurzu : Advanced Language and Methodology

Termín : 14.- 25. augusta 2017

Počet zúčastnených : 9 učiteľov (Španielsko, Nemecko, Lotyšsko, Rusko, Slovensko)

 

Kurz, ktorého som sa zúčastnila v rámci projektu Erasmus + bol zostavený a zorganizovaný veľmi profesionálne, vyučujúci boli skutoční špecialisti vo svojom odbore a hodiny a prednášky, ktoré škola ponúkala učiteľom boli na mimoriadnej úrovni. Na hodinách sme veľa pracovali s autentickými materiálmi, formami ich využitia na vyučovaní a metódami na obohatenie slovnej zásoby, ale aj s rôznymi aplikáciami využiteľnými pri práci s interaktívnymi a inovatívnymi prvkami pri výuke cudzích jazykov.

Po vyučovaní nám škola väčšinou ponúkla spoločenské aktivity, kde sme britskú kultúru zažili aj na vlastnej koži, prípadne sme si s kolegyňami z kurzu dohodli vlastný program a navštívili napríklad miestne kino alebo vychutnávali všetko, čo mesto v ten deň ponúkalo svojim občanom.

Počas celého pobytu v Anglicku som bývala u mladej rodiny s dvojročným chlapčekom, tromi mačkami a tromi psami, takže som mohla byť na istý čas súčasťou ich každodenného života a vidieť spôsob života britskej spoločnosti aj z tejto perspektívy.

Celú túto skúsenosť hodnotím veľmi pozitívne a odporúčam všetkým kolegom, aj tým menej jazykovo zdatným, zúčastniť sa mobilít v budúcich rokoch.

 

 

 

 

 

10.10.2017 10:09

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Edinburgh, Škótsko

Inštitúcia: Edinburgh School of English

Názov kurzu: Content and Language Integrated Learning

Termín: 23. júl - 5. august 2017

Počet zúčastnených: 8 učiteľov

 

 

Edinburgh School of English je ideálnym miestom pre učiteľov anglického jazyka na získanie nových techník vo svojej praxi, na zdokonalenie sa v anglickom jazyku a profesionálny rast. To všetko je možné v prekrásnom škótskom prostredí v historickom meste Edinburgh.

Škola, ktorá sídli priamo v centre mesta, ponúka viacero kurzov, z ktorých som si vybrala CLIL. Tento kurz je určený pre pedagógov, ktorí vyučujú nejaký predmet v anglickom jazyku, a to bol zároveň hlavným dôvodom pre moje rozhodnutie. Pomocou tohto programu som sa chcela podeliť so svojimi skúsenosťami a tiež nadobudnúť nové nápady, aby som sa inšpirovala v mojej práci.

Samotný kurz bol rozdelený na dve etapy. Prvý týždeň sme sa zaoberali s výučbou CLIL všeobecne, s jeho hlavnými črtami a ich prínosom v triede. Druhý týždeň sme sa sústredili na využitie získaných vedomostí v praxi. Mali sme možnosť pripraviť si hodinu najprv ako skupina, následne sme odučili vlastnú hodinu, keď sa zo spolužiakov stali naši študenti a zároveň hodnotitelia.

Počas týchto dvoch týždňov sme spolupracovali s dvomi lektorkami, ktoré nám poskytli nielen cenné rady a materiály, ale boli aj inšpirujúce a svojím uvoľneným a humorným štýlom nám uľahčili prácu.

Musím tiež vyzdvihnúť popoludňajšie aktivity, ktorých sme sa mohli zúčastniť a lepšie sa spoznať s ostatnými učiteľmi. Ponuka bola široká a naozaj si každý mohol vybrať. Užili sme si napríklad návštevu galérie, večernú tancovačku, koštovku škótskej whisky alebo fiktívne vyšetrovanie zločinu ako súťažnú aktivitu pre tých, ktorí chceli zažiť viac adrenalínu

Kurz určite odporúčam, je to možnosť, ktorá sa jednoducho nemá vynechať.

 

10.10.2017 09:43

 

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Granada, Španielsko

Inštitúcia: Instituto Mediterráneo Sol

Názov kurzu: Kurz pre učiteľov španielčiny ako druhého cudzieho jazyka

Termín: 21.8.2017 – 25.8.2017

Počet zúčastnených: všeobecná časť – 2 účastníci, metodicko-didaktická časť – 3 účastníci

 

  Všeobecná časť kurzu, ktorý som absolvovala, sa zameriavala na sociologické a kultúrne aspekty interkultúrnej komunikácie, na jej význam v medzinárodnom prostredí. Poznatky interkultúrnej komunikácie sú nevyhnutné pre život v multikultúrnej spoločnosti, pretože nás nútia zaujať kritický postoj k stereotypom o iných národoch, krajinách, rasách či etnikách a pomáhajú prehĺbiť porozumenie rôznym kultúrnym spoločenstvám. Túto úlohu preberáme vo veľkej miere aj my – učitelia cudzích jazykov. Aj keď je výuka cudzieho jazyka predovšetkým osvojením si základných jazykových zručností, bez pochopenia základov interkultúrnej komunikácie by nemohla úplne plniť svoj cieľ –  zrozumiteľné pochopenie a tlmočenie jazykového posolstva – bez nedorozumení zapríčinenými inými zákonmi mimojazykovej i neverbálnej komunikácie.

   V tejto časti kurzu sme diskutovali o rôznych spoločenských a kultúrnych aspektoch súčasnej španielskej spoločnosti, o histórii Španielska, najmä o ére Frankovej diktatúry a jej reflexie v súčasnosti. Rozoberali sme  osobnosť a dielo významného španielskeho básnika Federica García Lorcu, narodeného v Granade a jeho prepojenie s inými osobnosťami španielskej avantgardy. Venovali sme sa aj krátkej analýze významných diel španielskej kinematografie, ktoré reflektujú problémy španielskej spoločnosti.

  Súčasťou kurzu bola komparácia spoločenského a historického vývoja v Španielsku a v krajinách, kde žili, alebo žijú účastníci kurzu. Boli sme konfrontovaní s rôznymi stereotypmi, cez ktoré sa vnímalo a stále vníma Španielsko.

  Oceňujem sofistikované a originálne prepojenie všetkých tém v rámci interkultúrneho kontextu kurzu, výber príspevkov zo všetkých oblastí života španielskej spoločnosti – politika, kultúra, umenie, bežný život, ktorý mi poskytol inšpiratívny náhľad do zložitej reality španielskej spoločnosti a pochopenie jej mnohorakých odtienkov. Je skutočným umením, ak v takejto zložitej téme dokáže lektor využiť i aplikovanú gramatiku.

 

  Na metodicko-didaktickej časti kurzu sa zúčastnili i dve začínajúce španielske učiteľky, ktoré v Instituto Mediterráneo Sol absolvovali prax a ktoré budú pôsobiť ako lektorky španielskeho jazyka pre cudzincov. Venovali sme sa analýze vybraných metodicko-didaktických problémov, plánovaniu vyučovacích hodín, problematike integrovaných žiakov, rozboru problémov na výuke druhého cudzieho jazyka spôsobenými vplyvom interferencie, hovorili sme o špecifikách našich školských systémov, rozoberali sme vhodné aktivity, ktoré odbúravajú stereotypy našich študentov, porovnávali sme vybrané učebnice. Boli mi poskytnuté viaceré zdroje pre aktivity, ktorými môžem obohatiť svoje hodiny a motivovať mojich žiakov. Diskutovali sme aj o využití informačných technológií.

 

  V rámci záverečného výstupu som dostala za úlohu pripraviť hodinu slovenského jazyka pre španielskych kolegov z jazykovej školy. Naučila som ich základné konverzačné frázy, vysvetlila som im systém nášho jazyka, objasnila som im hlavné rozdiely v mimojazykovej komunikácii. Zaujímali sa o problematiku stereotypov o Slovensku, Slovákoch a o región strednej a východnej Európy. Súčasťou mojej hodiny bola i prezentácia pamätihodností, kultúry a histórie Slovenska. Hodnotím svoju záverečnú úlohu ako veľkú výzvu a veľmi zaujímavú skúsenosť.

 

  V rámci kurzu sme absolvovali dve večerné prechádzky po Granade, ktorá je jedným z najkrajších miest Španielska. Spoznali sme historické centrum Albaicín, v individuálnom programe i arabskú pevnosť Alhambra, centrum flamenca – Sacromonte a navštívili sme i divadelné predstavenie v nádhernom prostredí nočnej Alhambry.

 

  Jazyková škola mi poskytla priateľskú, nenútenú, podporujúcu a  rešpektujúcu atmosféru a stala sa mojim španielskym jazykovým domovom. Veľká vďaka patrí mojim španielskym kolegom.

 

  Ďakujem za možnosť vycestovať do inšpiratívneho a motivujúceho prostredia všetkým organizátorom na Slovensku a projektu Erasmus.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Granada Lorca obrázky Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Granada Lorca obrázky

 

 

 

 

 

 

05.10.2015 21:24
Katarína Kettmannová , Gymnázium Golianova 68, Nitra
Správa z mobility Erasmus +
Miesto konania: Oxford, Spojené Kráľovstvo
In š tit ú cia : Lake School of English
N á zov kurzu : Creative Teaching in the Secondary Classroom
Termín : 7.-11.9. 2015
Počet zúčastnených : 7 učiteľov (Fínsko, Nemecko, Turecko, Bulharsko, Maďarsko,
Japonsko, Slovensko)
 
Program kurzu bol zameraný na praktické využitie rôznych aktivít počas všetkých častí
vyučovacej hodiny a tiež na obohatenie slovnej zásoby učiteľov. Každý deň sme sa počas
hodín v škole venovali rôznym témam, napr. frázové slovesá, písanie, britská kultúra, žiaci s
švvp a učebné štýly. Kurz ponúkol všetkým účastníkom množstvo kreatívnych nápadov ako
spestriť vyučovanie.
Okrem hodín strávených v škole považujem za veľmi prínosné aj aktivity ponúkané školou v
popoludňajších hodinách, keď sme navštívili miestnu strednú školu a mali sme možnosť
pozorovať, ako je organizovaná škola v Spojenom Kráľovstve a porovnať ju s našim
systémom. Samozrejme sme si s výborným sprievodcom pozreli historické centrum Oxfordu,
najznámejšieho univerzitného mesta a absolvovali prehliadku jednej z oxfordských “college”,
kde bývala “Alica z Krajiny Divov” a natáčali sa scény z filmu Harry Potter.
Za ďalšiu veľkú výhodu pobytu považujem ubytovanie v rodine, kde som mohla spoznať
tradičnú anglickú rodinu, štýl ich života, problémy a tiež ich každodenný život. Taktiež
multikultúrne zloženie účastníkov na našom kurze bolo skvelým odrazovým mostíkom pri
porovnávaní školstva v našich krajinách a vytváraní nových kontaktov a priateľstiev.

 

Erazmus sprava Kn.pdf (96984)

05.10.2015 21:22

Andrea Hudáková, Gymnázium Golianova 68, Nitra

 

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Edinburgh, Škótsko

Inštitúcia: Edinburgh School of English

Názov kurzu: Content and Language Integrated Learning

Termín: 10. - 21. augusta 2015

Počet zúčastnených: 14 učiteľov

 

 

 

Edinburgh School of English sa nachádza v krásnom centre hlavného mesta Škótska. Program CLIL, ktorý bol výborne zorganizovaný, som si vybrala z dôvodu výučby matematiky v anglickom jazyku na našej škole. Harmonogram bol postavený od základných pojmov, teda čo je výučba v CLIL, jeho formy a organizácia až po rôzne aktivity.

Mne osobne sa veľmi páčila DEMO LESSON našej lektorky, ktorá nám predviedla úžasnú hodinu s rôznymi cvičeniami, či už interaktívnymi alebo pracovnými listami, ktoré boli zamerané na vzájomnú spoluprácu.

Ďalej by som určite vyzdvihla hodiny tzv. MICRO TEACHING, kde sme si mali každý pripraviť 15 minútovú hodinu. V rámci tejto hodiny náš lektor a ostatní moji spolužiaci hodnotili a dávali rady ako byť ešte efektívnejší :)

Veľmi pozitívne hodnotím aj aktivity po škole, kde sme si mohli vybrať z rôznych podujatí a výletov.

Kurz bol pre mňa veľkým prínosom a motiváciou a určite odporúčam. Čo sa mi nepáčilo, bol vysoký počet učiteľov - študentov v mojej skupine z jednej školy.

 

Erazmus sprava Hu.pdf (108099)

 

05.10.2015 21:20

Eva Šantavá, Gymnázium Golianova 68, Nitra

 

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Londýn, Harrow

Inštitúcia: ADC College

Názov kurzu: Creative Methodology

Termín: 13. – 17. Júla 2015

Počet zúčastnených: 10 učiteľov

 

 

 

Program kurzu ADC College bol výborne zostavený, zameriaval sa na rôzne oblasti metodiky výučby anglického jazyka. Medzi najzaujímavejšie hodiny by som zaradila hodiny zamerané na Online resources,Games and warmers. Pre mňa osobne boli najprínosnejšie lekcie sústredené na písanie keďže tento rok začínam vyučovať písanie ako voliteľný predmet. Taktiež obohacujúca bola hodina British culture in the Classroom, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o britských sociálnych vrstvách.

Každý participujúci mohol využiť možnosť tutoriálov, ktoré absolvoval sám s metodikom kurzu, kde požiadal o rady týkajúce sa konkrétnych výchovno-vzdelávacích problémov. Ja som požiadala o extra informácie a materiály k predmetu písanie, ktoré už využívam na voliteľnom predmete.

V popoludňajších hodinách sme mali možnosť spoznávať mesto, boli nám poskytnuté informácie aj materiály o kultúrnych podujatiach a turisticky zaujímavých miestach. Metodici boli ústretoví a ochotní.

Kurz považujem za mimoriadne prínosný. Osobne som nebola spokojná s kvalitou ubytovania a s faktom, že ostatní učitelia boli vo dvojiciach s tých istých škôl.

 

Erazmus sprava Sa.pdf (313240)

 

05.10.2015 20:28
Mgr. Dagmar Ferencziová , Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Správa z mobility Erasmus +
Miesto konania: Granada, Španielsko
Inštitúcia: Instituto Mediterráneo Sol S.U.R.L.
Názov kurzu: Kurz pre nenatívnych učiteľov španielčiny ako druhého/ cudzieho jazyka
Termín: 27.7. – 7.8.2015
Počet zúčastnených: 2 učitelia
 
Program kurzu bol pre mňa veľkým prínosom. Obsahoval španielsku gramatiku, metodiku,
didaktiku a hodiny zamerané na hispánsku kultúru a regionálne rozdiely. Bolo veľkým
prínosom zdieľanie bánk aktivít na internete. Veľa som sa dozvedela o aktuálnej situácii v
Španielsku, čo sa týka napríklad trhu práce, politických strán, ale aj o tradičných aspektoch
hispánskej kultúry ako flamengo, býčie zápasy a využití týchto aspektov na hodinách
španielčiny.
K dispozícii bola rozsiahla tzv. avetéka, obsahujúca, knihy, učebnice, rôzne didaktické
materiály, filmy apod. Veľkou výhodou bol nízky počet účastníkov kurzu, čo znamenalo, že
vyučujúci mohli plne zodpovedať na moje otázky a priniesť konkrétne aktivity a materiály,
ktoré mi doteraz chýbali pri výučbe španielskeho jazyka. Išlo najme o zásobník aktivít, aby
študenti mali dostatočnú komunikatívnu exponenciu. Taktiež mi boli poskytnuté nápady na
hodiny s doplnkovými materiálmi ako sú hudba alebo divadlo. Nemenej dôležité boli aj
analýzy konkrétnych učebníc, ktoré škola používa. Teoretickejšie metodologické hodiny sa
tak striedali s veľmi praktickými aktivitami.
Nemenej zaujímavé boli večerné prechádzky po pamiatkach starobylého mesta Granada a
návštevy zaujímavých miest v okolí. Prepojili sa tu reálne zážitky s tými kultúrnymi
apsektami, o ktorých zvyknem na hodinách španielčiny rozprávať svojim študentom. Kurz aj
preto považujem za veľmi prínosný.
 
19.09.2015 17:20

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Brighton

Inštitúcia: BSC Brighton

Názov kurzu: Advanced Language Methodology

Termín: 20.7.-31.7. 2015

 

Program kurzu, ktorý som absolvovala v BCS Brighton sa zameriaval na rozličné oblasti metodológie anglického jazyka, od nácviku počúvacích schopností, čítania s porozumením, po gramatické aspekty anglického jazyka a osvojovania si slovnej zásoby. Najviac prínosné boli pre mňa hodiny zamerané na hovorenie a osvojovania si slovnej zásoby.

Každý účastník kurzu dostal prístup na webovú stránku školy, kde bolo možné naraziť na veľké množstvo materiálov potrebných na úspešné precvičovanie písomnej časti maturitnej skúšky a mnoho z nich na hodinách využívam.

Kurz považujem za prínosný a zaujímavý, škola sa nám postarala aj o program popoludní. Mohli sme si zvoliť športové aktivity, návštevu pobrežia alebo spoznať najznámejšie kultúrne pamiatky v okolí.

Ubytovanie hodnotím ako veľmi dobré, rodina sa o mňa postarala, vyhoveli mi aj ohľadne stravovacích požiadaviek. Osobne som nebola spokojná s faktom, že ostatní učitelia boli z rovnakých škôl, teda sa dopredu poznali, čo malo občas rušivý efekt na priebeh kurzu.